Prošli jsme genderovým auditem | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

04. listopadu, 2014 - V letošním roce naše společnost DOP - HC s r.o. prošla úspěšně genderovým auditem a získala tak certifikát o jeho úspěšném absolvování. Genderový audit zachycuje a zpracovává fungování organizace s důrazem na sociálně-psychologické jevy a zjišťuje aktuální atmosféru v organizaci s přihlédnutím k rovným příležitostem žen a mužů.

 

Zjištění z auditu Společnost DOP-HC, s.r.o. je založena na humanistických hodnotách, v rámci nichž ve svých klíčových dokumentech uvádí také povinnost zajistit rovné zacházení a zákaz diskriminace. Tuto skutečnost je třeba ocenit a vyzdvihnout jako dobrou praxi ne zcela obvyklou na českém pracovním trhu. Je také na místě pozitivně ohodnotit řadu velmi konkrétních a přesných směrnic, které korektním způsobem popisují klíčové procesy. Podobným způsobem zpracovaný systém řízení společnosti je důležitým předpokladem pro to, aby se všemi zaměstnanými bylo zacházeno stejným způsobem. V průběhu auditu jsme nenarazili na žádné známky diskriminace nebo nerovného zacházení. To platí jak pro dokumenty, tak pro praktický chod firmy, který jsme analyzovali s pomocí individuálních a skupinových rozhovorů. Celkově tedy z hlediska rovných příležitostí pro ženy a muže hodnotíme společnost velmi kladně. Ve výše uvedených oblastech ji v kontextu českého pracovního trhu považujeme za nadstandardní. Společnost DOP – HC s.r.o. má velmi vysokou firemní kulturu rovných příležitostí vycházející z dodržování lidských práv. Podpora rovných příležitostí a zákaz diskriminace jsou vyjádřeny hned v několika interních dokumentech. V praxi je klíčový důraz na dodržování etických a morálních hodnot, zejména ve vztahu k pacientům a pacientkám. Z rozhovorů se zaměstnanci dále vzešlo, že na pracovišti panuje přátelská atmosféra a dobré vztahy, včetně vztahů s vedením. Respondenti a respondentky často odpovídali, že je zde drží dobrý kolektiv, nebo že je baví práce. Firma každoročně zjišťuje spokojenost personálu i pacientů a pacientek prostřednictvím anonymního dotazníku, jehož vyplnění je dobrovolné. Z výsledků rozhovorů je ale zřejmé, že celková atmosféra ve firmě a spokojenost lidí se v posledních letech zhoršila. Mezi nejčastěji uváděnými důvody byla stagnace platů a zrušení benefitů a nižší motivace než dříve.

Ředitelka k auditu: pracujeme na vyšší motivaci zaměstnanců Genderový audit hodnotil celkovou firemní kulturu velmi pozitivně. Nicméně z auditu vzešly i některé připomínky a doporučení ke zlepšení, jako např. pro některá pravidla vytvořit vnitřní předpisy, vytvořit pro personál přehled práv a povinností souvisejících s nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou, dále přehled aktuální legislativy nebo veřejně vyjadřovat podporu rovným příležitostem mužů a žen a podobně. Řada zaměstnanců také hodnotila vztahy na pracovišti a celkovou komunikaci za dobrou včetně vztahů s vedením, což nás potěšilo. Nižší spokojenost s finančním ohodnocením jsme samozřejmě zaznamenali. Bohužel krize, která se dotkla v loňském roce celého zdravotnictví i sociálních služeb v ČR, dopadla i na naše zařízení a byli jsme nuceni, stejně jako všechna zdravotnická zařízení v ČR, přejít k úsporným řešením. Oproti jiným zdravotnickým zařízením jsme však vloni nepřešli ke snižování platů a snažili se zachovat alespoň stávající stav, nicméně letos díky zlepšení situace ve zdravotnictví jsme platy zaměstnanců mohli navýšit a počítáme i s mimořádnými odměnami na konci roku. Ještě ale nevíme, jaké budou úhrady od zdravotních pojišťoven v příštím roce, ani jaká bude výše dotace od MPSV na provoz sociálních služeb, to vše se dozvídáme většinou až začátkem nového roku, někdy i v únoru. Přáli bychom si zaměstnance ohodnotit co nejlépe. Víme, že ve srovnání s konkurenčními zařízeními se nám to daří a i auditoři hodnotili nastavená úsporná opatření tak, že se snažíme z pozice zaměstnavatele pro zaměstnance učinit maximum. Velmi náročné práce našich zaměstnanců v přímé péči u pacientů a klientů jsme si vědomi a záleží nám na tom, aby u nás byli spokojeni a také na tom, aby se jim v naší společnosti dobře pracovalo. Řada zaměstnanců nám v těžké době vyjádřila podporu, čehož si ceníme. Rádi bychom zaměstnancům poskytli lepší motivaci a budeme na tom pracovat. Věřím, že i celková situace ve zdravotnictví a sociálních službách přinese do dalších let více pozitivního a že období nejhorší krize je snad za námi.
Magdalena Radošová, ředitelka společnosti DOP-HC

Zpět na výpis článků