Domov pro seniory | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Poslání

Společnost DOP – HC s.r.o., Dům ošetřovatelské péče a Home Care, Dolní Rychnov se zavazuje umožnit kvalitní a důstojný život klientům – seniorům se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy - v Domově pro seniory ve Vile Maria.

 

Pomoc při zvládání životních potřeb

Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již nemůže sám starat. Seniorům poskytujeme sociální služby s respektem a úctou k jedinečnosti člověka.

Svobodná vůle klienta

Vytváříme prostor pro svobodnou volbu klienta v tom, jak chce žít a jakým způsobem chce nabízené sociální služby využívat. O klienty se stará profesionální tým pracovníků, který jedná vždy v zájmu klienta a rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Ve vile Maria se snažíme o vytvoření přátelské, domácí atmosféry.

Klienti Klienti
 

Cílem služeb Domova pro seniory je:

 • poskytovat komplexní sociální a ošetřovatelskou péči, která se zaměřuje na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta –potřeby biologické, psychické, sociální a duchovní
 • respektovat etické principy péče, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu
 • posilovat dobré zdraví a pohodu klientů a podporovat nebo pomáhat navracet soběstačnost
 • uspokojovat individuální potřeby klientů a poskytovat služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • poskytovat terapie a aktivizace zaměřené na zlepšení fyzické zdatnosti, psychické pohody a podporovat klienty, aby pokračovali v naplňování svých zájmů
 • pomoci našim seniorům žít tak nezávisle a plně, jak jim to jejich zdravotní stav dovoluje
 • pomoci klientům zachovat si kontakt se společenským prostředím – kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
 • umožnit klientům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí
 • rozvíjet spolupráci s dobrovolníky, kteří za klienty dochází a pořádají pro ně řadu aktivit
 • pořádat kulturní a společenské akce pro naše klienty
 • vytvářet bezpečné, klidné a přátelské prostředí, podobné domácímu
Kulturní akce Oslava narozenin
 

Cílová skupina Domova pro seniory

Péče je určena seniorům převážně ve věku od 60 let, kteří jsou částečně nebo zcela nesoběstační a u nichž se často z důvodu chronické nemoci nebo věku projevuje pokles funkčních činností. Tito klienti mají sníženou schopnost zajistit si základní životní potřeby, schopnost sebeobsluhy a vyžadují péči, kterou jim rodina není schopna zajistit vlastními silami, jsou bez dostatečného sociálního zázemí nebo nemají zabezpečenou péči odpovídající jejich zdravotnímu a sociálnímu stavu. Často vlastními silami nemohou uplatňovat svá práva.

Cílová skupina Domova pro seniory Cílová skupina Domova pro seniory
 

Služba je zaměřena na klienty, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou léčebnou péči či hospitalizaci v nemocnici.

Sociální službu poskytujeme zejména klientům s příspěvkem na péči stupně č. III a IV.

Do cílové skupiny nespadají

 • soběstační klienti
 • klienti, kteří jsou schopni, za pomoci místně dostupných terénních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí
 • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních
 • klienti, kteří trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu
 • klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
 • klienti s mentálním postižením
 • klienti trpící alzheimerovou chorobou
 • klienti, kteří by svým umístěním v domově pouze řešili svoji rodinnou nebo bytovou situaci
 • klienti, kteří trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči)
 • klienti, kteří se neztotožňují s vnitřními pravidly

Případy, kdy může poskytovatel odmítnout poskytnout sociální služby

 1. Domov neposkytuje služby, o které osoba žádá
 2. Domov nemá volnou kapacitu
 3. Žadatel nespadá do cílové skupiny