Domov se zvláštním režimem | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Poslání

Společnost DOP – HC s.r.o., Dům ošetřovatelské péče a Home Care, Dolní Rychnov se zavazuje podpořit kvalitní a důstojný život klientů Domova se zvláštním režimem, ve Vile Maria, kteří nemohou vzhledem ke svému fyzickému a duševnímu stavu zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova a kteří mají sníženou soběstačnost a zhoršenou orientaci z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

 

Udržení či zlepšení kvality života

Cílem je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí v situaci, kdy jsou ohroženi blouděním, nejsou schopni samostatně pobývat doma a potřebují soustavnou péči a dohled a tuto péči již nemůže v plném rozsahu zajistit rodina.

Tým pracovníků a spolupráce s rodinou

O klienty se stará profesionální tým pracovníků, který s klientem jedná s respektem, úctou, vždy v jeho zájmu a rozvíjí spolupráci s rodinou. Ve vile Maria se snažíme o vytvoření přátelské, domácí atmosféry.

Pracovnice s klientkou Cvičení
 

Cílem služeb Domova se zvláštním režimem je:

 • poskytovat komplexní sociální a ošetřovatelskou péči, která se zaměřuje na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta – potřeby biologické, psychické, sociální a duchovní
 • pomáhat klientům v orientaci a zabránit situacím, kdy se klienti mohou ocitnou v nebezpečí zapříčiněné blouděním
 • zajistit vlídné, přehledné a bezpečné prostředí podobné domácímu
 • respektovat etické principy péče, jako je právo na důstojnou péči a ponechat právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu u klientů, u nichž ještě není stařecká demence rozvinuta natolik, aby nebyli schopni sami rozhodovat o podobě sociální služby
 • snažit se zjistit ve spolupráci s rodinou individuální potřeby klientů, tyto potřeby uspokojovat a poskytovat služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • poskytnout klientům terapie a aktivizace, cíleně zaměřené na zlepšení sebeobsluhy, sebepéče a psychických funkcí, které není možno v domácí péči zajistit
 • pomoci našim klientům žít tak nezávisle a plně, jak jim to jejich zdravotní stav a psychický stav dovoluje - podporovat klienty, aby pokračovali v naplňování svých zájmů
 • pomoci klientům zachovat si kontakt se společenským prostředím – kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
 • rozvíjet spolupráci s dobrovolníky, kteří za klienty dochází a pořádají pro ně řadu aktivit
 • pořádat kulturní a společenské akce pro naše klienty
 • umožnit klientům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí
Gratulace k narozeninám Pečeme vánoční cukroví
 

Klientům na sociálním lůžku poskytujeme následující sociální služby

Rozsah služeb si Klient ve spolupráci se sociální pracovnicí zvolí ve Smlouvě a v individuálním plánu.

 1. ubytování
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 3. poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – a to v rozsahu 3 hlavních jídel a svačin
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek při osobní hygieně:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 5. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 7. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 8. aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 9. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Péče je určena klientům trpící demencí, kteří jsou bezmocní, zcela nesoběstační, příp. se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy a u nichž se projevuje pokles funkčních činností, deficit v oblasti poznávacích funkcí a snížená schopnost vlastními silami uplatňovat svá práva.

Služba je zaměřena na klienty, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou léčebnou péči či hospitalizaci v nemocnici nebo psychiatrické léčebně a u nichž jsou potřeba péče a dohledu takové, že se právě pobyt v domově se zvláštním režimem jeví jako optimální. Většinou již ani rodina není schopna péči o tyto klienty zajistit vlastními silami nebo jsou klienti s demencí bez dostatečného sociálního zázemí a nemají zabezpečenou péči odpovídající jejich zdravotnímu nebo sociálnímu stavu.

Sociální službu poskytujeme zejména klientům s příspěvkem na péči stupně č. III a IV a převážně ve věku od 60 let.

Do cílové skupiny nespadají

 • soběstační a plně orientovaní klienti
 • klienti, kteří jsou schopni, za pomoci místně dostupných terénních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí
 • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních
 • klienti, kteří trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu
 • klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
 • klienti s mentálním postižením
 • klienti, kteří by svým umístěním v domově pouze řešili svoji rodinnou nebo bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku
 • klienti, kteří trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči)

Případy, kdy může poskytovatel odmítnout poskytnout sociální služby

 1. Domov neposkytuje služby, o které osoba žádá
 2. Domov nemá volnou kapacitu
 3. Žadatel nespadá do cílové skupiny