Pracovníci | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Sociální služby a ošetřovatelská péče jsou poskytovány kvalitním a motivovaným personálem, který jedná vždy v zájmu klienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Realizace sociální i ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o klientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu složeného z odborníků: všeobecné sestry, pečovatelský personál, sociální pracovnice, socioterapeutka, (je-li potřeba, také psycholožka, fyzioterapeut, logoped a lékař).

 

Systém autonomních pracovních týmů

Pracovníci

V Domově je zaveden tzv. systém autonomních pracovních týmů. Autonomní týmy plánují, organizují, usměrňují a kontrolují sami svou vlastní práci. Přebírají na sebe odpovědnost za další procesy ( řízení nákladů, řízení kvality apod.) a zejména za vlastní rozvoj svých členů.

 

Vrchní sestra ve spolupráci s autonomními týmy vytvářejí ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se pracovníci při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují klientům ošetřovatelskou péči.

Supervize

Tým pracovníků v přímé péči se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup ke klientům, problémy v kolektivu apod.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování sociálních služeb a zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu ke klientům, komunikace s klientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření.

Výběrové řízení zaměstnanců

Zaměstnance přijímáme na základě výběrového řízení, které spočívá ve standardizovaném přijímacím pohovoru s vedoucím pracovníkem a ředitelkou a poté v psychologickém testování uchazeče. Po přijetí je nový zaměstnanec svěřen do rukou patrona, kolegy, který jej provází částí adaptačního období po dobu 1 měsíce. Součástí systému kvality je také každoroční sledování spokojenosti zaměstnanců.