Smlouva s klientem | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Klient je od sociální pracovnice informován o všech právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze Smlouvy, a to způsobem pro něj srozumitelným. Sociální pracovnice provede u klienta sociální šetření. Vlastní vůle klienta je dále uplatňována na základě stanovení osobního cíle klientem a následně vytvoření individuálního plánu s klientem, který se v průběhu služby může měnit, doplňovat, či opravovat dle přání klienta.

Klíčový pracovník

Každý klient má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník se zajímá o osobní přání klienta, jeho cíle a potřeby a pomáhá klientovi v jejich uskutečňování. Spolu s klientem vytváří individuální plán sociální služby a pravidelně s klientem hodnotí, jak se naplňování osobních cílů daří.

Při poskytování sociálních služeb vycházíme tedy ze skutečných potřeb a osobních cílů klienta.

Písemná smlouva

Po nástupu do Domova bude s klientem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Sociální šetření a adaptační proces

Klient je od sociální pracovnice informován o všech právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze Smlouvy, a to způsobem pro něj srozumitelným. Sociální pracovnice provede u klienta sociální šetření a od přijetí probíhá tzv. adaptační proces s klientem. Sociální pracovnice posléze s klientem a rodinou vyplní formulář životopis klienta a klíčový pracovník biografickou anamnézu. Oba dokumenty slouží jako podklad k poskytování bazální stimulace (viz. Poskytování sociálních služeb), aktivizačním činnostem s klientem a k celkovému porozumění potřeb a přání klienta.