Standardy kvality poskytovaných služeb | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Naše organizace má více než 15 let zkušeností v oblasti poskytování péče o seniory. Provozujeme domácí zdravotní péči a léčebnu pro dlouhodobě nemocné pacienty – Dům ošetřovatelské péče. Se standardy kvality jsme začali pracovat již před několika lety. Naše léčebna – Dům ošetřovatelské péče - jako první samostatná LDN v ČR získala v roce 2007 akreditaci - prestižní národní certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR a v roce 2011 tento certifikát úspěšně obhájila.

 

V sociální oblasti jsme vytvořili standardy kvality v souladu s principy Evropského sociálního modelu, podle kterých se pracovníci při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují klientům sociální služby.

Ochrana práv našich klientů

Velký důraz klademe na oblast ochrany práv našich klientů. Klienti, příp. jejich blízcí jsou se standardy kvality v sociálních službách seznámeni a mohou do nich kdykoliv během svého pobytu nahlédnout.

Sledování kvality a audity

Důležitou součástí systému kvality je měřitelnost kvality péče, resp. sledování indikátorů kvality jako jsou počty pádů, dekubitů, mimořádných událostí, stížností, nozokomiálních nákaz apod. Analýzou indikátorů se zabývá tým kvality a navrhuje opatření k nápravě či prevenci.

K ověřování správných ošetřovatelských postupů a znalostí zaměstnanců směrem ke klientům a k výkonu práce slouží pravidelné audity, které provádí vyškolení vedoucí pracovníci.

Průzkum spokojenosti klientů

Součástí systému kvality je průzkum spokojenosti klientů se službami, který je každoročně vyhodnocován. Výsledky slouží vedení společnosti jako důležitá informace o kvalitě poskytovaných služeb a jsou využity pro jejich zlepšení. Klient má právo podat stížnost na poskytované služby. Stížnosti jsou pro vedení společnosti zejména důležitým poselstvím a zdrojem informací o nespokojenosti se službami a způsobu, jak lépe potřeby klientů uspokojit.