Pracovníci | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Lékařský a ošetřovatelský tým

Tým léčebna

V Domě ošetřovatelské péče pracují zkušení lékaři se specializací II. stupně, se specializací v oboru všeobecné lékařství, nefrologie, neurologie. Spolupracujeme s dalšími lékařskými obory – o pacienty pravidelně pečuje lékař s psychiatrickou specializací II. stupně, dále chirurg a další.

 • Ošetřovatelské týmy tvoří vrchní sestra, staniční sestra, všeobecné sestry, ošetřovatelé, ošetřovatelky a fyzioterapeuté s dlouholetými zkušenostmi z praxe v nemocničním zařízení, aktivizační pracovníci, kteří se zaměřují na aktivizaci pacientů a poskytování relaxační terapie ve snoezelenu.
 • Realizace ošetřovatelského procesu předpokládá organizovanost práce. V zařízení DOP je zaveden tzv. systém autonomních pracovních týmů.
 • Autonomní týmy plánují, organizují, usměrňují a kontrolují sami svou vlastní práci. Přebírají na sebe odpovědnost za další procesy (dodržování ošetřovatelských standardů, řízení nákladů, hodnocení indikátorů kvality apod.) a zejména za vlastní rozvoj svých členů. Ošetřovatelský tým se při své práci řídí standardizovanými postupy a v souladu s nimi poskytují pacientům zdravotní péči.

Nelékařští specializovaní odborníci

Rehabilitace

O pacienty, ale i zaměstnance se stará psycholožka. Zejména pacientům v paliativní péči a jejich rodinám poskytuje psychoterapeutickou podporu, pomáhá ale i dalším pacientům dle indikace lékaře. Zaměstnancům poskytuje pravidlené supervize, na kterých mohou zaměstnanci řešit problematické situace v péči o pacienty. Zaměřuje se také na prevenci syndromu vyhoření.

Naše pacienty pravidelně navštěvuje nutriční terapeutka. Její pomoc je pro pacienty nezanedbatelným přínosem. Pro pacienty s poruchami příjmu potravy, pacienty s malnutricí,či pacienty se zažívacími obtížemi navrhuje dietní opatření.

Tým vysokoškolsky vzdělaných odborníků doplňují fyzioterapeuti. Potřebným pacientům poskytují rehabilitaci a mají dohled nad prováděním rehabilitačního ošetřovatelství, které s pacienty realizuje ošetřovatelský personál.

 

Partneři

Jsme v úzkém kontaktu s odděleními nemocnice Sokolov a využíváme především komplementární nemocniční služby – oddělení radiologické, oční, kožní, chirurgické atd.

V neposlední řadě je pro nás významná spolupráce s epidemioložkou, zejména při stanovení preventivních a nápravných opatření v oblasti nemocničních nozokomiálních nákaz a s Diagnostickým centrem SangLab – certifikovanou klinickou laboratoří biochemie, hematologie, mikrobiologie a imunologie v Karlových Varech.

Ošetřovatelský tým

 • Realizace ošetřovatelského procesu předpokládá organizovanost práce. V zařízení DOP je zaveden tzv. systém autonomních pracovních týmů.
 • Ošetřovatelské týmy tvoří vrchní sestra, staniční sestra, všeobecné sestry, ošetřovatelé, ošetřovatelky a fyzioterapeutky s dlouholetými zkušenostmi z praxe v nemocničním zařízení, socioterapeutka, která se zaměřuje na aktivizaci pacientů a pracovnice pro snoezelen, která poskytuje pacientům realxační terapii ve snoezelenu.
Ošetřovatelský tým Ošetřující sestra
 
 • Autonomní týmy plánují, organizují, usměrňují a kontrolují sami svou vlastní práci. Přebírají na sebe odpovědnost za další procesy (tvorba ošetřovatelských standardů, řízení nákladů, stanovení kritérií pro hodnocení a odměňování svých členů, plánování směn, dovolených apod.) a zejména za vlastní rozvoj svých členů.
 • Vrchní sestra a staniční sestra ve spolupráci s autonomními týmy vytvářejí ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se pracovníci při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují pacientům zdravotní péči.
 

Multidisciplinární tým

Multidisciplinární team

Systém zdravotní péče v našem zařízení vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o nemocných, která se provádí formou porad multidisciplinárního týmu. Členem tohoto týmu je lékař, všeobecná sestra, fyzioterapeut/ka, ošetřovatel/ka, sociální pracovník, aktivizační pracovník a případně další odborníci. Každý člen multidisciplinárního týmu na základě svých kompetencí určí svůj postup a doporučení pro řešení a intervence v ošetřovatelském procesu. Jednotlivé kroky navrhovaného ošetřovatelského procesu následně nemocný odsouhlasí a akceptuje navržený postup.

 

Spolupráce v multidisciplinárním týmu umožňuje především:

 • jednotnou komunikaci, zjednodušení analýzy problémů nemocného;
 • jednotnou kontinuální a návaznou ošetřovatelskou péči;
 • hodnocení kvality ošetřovatelské péče u nemocného.

Klady multidisciplinárního týmu jsou především:

 • vysoká profesionalita;
 • kreativní přístup jednotlivých členů týmu;
 • komunikace a zejména velká spolupráce s nemocným a jeho zapojení do péče o sama sebe.

K zajištění účinného a vhodného postupu pracuje multidisciplinární tým kolektivně a to v souladu s cíli, které jsou stanoveny individuálně pro každého nemocného.