Systém kvality zdravotní péče | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Už od založení léčebny pro dlouhodobě nemocné její zakladatelka, Maria Scholzová, dbala o kvalitu a rozvoj poskytované péče. Inspiraci čerpala v sousedním Německu, kde po revoluci pracovala jako zdravotní sestra v soukromém zařízení pečující o chronicky nemocné pacienty. Právě zkušenost z tamní léčebny ji přivedla k nápadu zavést kvalitativně jinou ošetřovatelskou péči i v oblasti, kde žila. Zejména kladla důraz na etický přístup k pacientům. Pacienti byli převlékáni do denního oblečení, ředitelka zavedla neomezenou návštěvní dobu, snažila se o vytvoření domácí atmosféry a o zapojení rodin pacientů do dění v léčebně, personál byl odborně vzděláván apod.

 

Akreditace

Akreditováno SAK

V listopadu 2007 získala naše léčebna jako první samostatná LDN v ČR akreditaci - prestižní národní certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR. Akreditaci jsme v roce 2011 úspěšně obhájili.

Systém akreditace je orientován na pacienta, kvalitu a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče. Tento model podporuje a doporučuje české Ministerstvo zdravotnictví.

Cíl akreditace

Cílem akreditace je standardizovat a soustavně zlepšovat kvalitu poskytované zdravotní péče. Přínosem akreditace je především bezpečnost pacientů, efektivita a vyšší kvalita poskytované péče,  předcházení chybám, zaměření úsilí na potřeby pacientů a v konečném důsledku větší spokojenost pacientů.

Přínosy akreditace

Přínos je ale i v dalších směrech. Vytváří se kultura, v níž každý nese osobní odpovědnost za kvalitu své práce. Dochází ke zlepšení vztahů mezi pracovníky a vzniká prostředí, které je přátelské, bezpečnější a atraktivnější pro odborný personál.

Rozsah akreditace

Standardy kvality dle metodiky SAK ČR pokrývají všechny činnosti a postupy ve zdravotnickém zařízení, od systému řízení zdravotnického zařízení, stanovení vize, strategie, plánování, přes postupy poskytování ošetřovatelské a léčebné zdravotní péče, přístupu k pacientům, personální politiku, systémy hodnocení a vzdělávání zaměstnanců, až po podpůrné provozní oblasti jako je stravovací provoz, provoz prádelny, systém BOZP apod. :

  • standardy péče o pacienty
  • standardy kontinuity zdravotní péče
  • standardy podmínek poskytované péče
  • standardy diagnostických postupů
  • standardy dodržování práv pacientů
  • standardy protiepidemických opatření
  • standardy managementu
  • standardy péče o zaměstnance
  • standardy pro sběr a zpracování informací

Důležitou součástí systému kvality je měřitelnost kvality péče, resp. sledování indikátorů kvality jako jsou počty pádů, dekubitů, mimořádných událostí, stížností, nozokomiálních nákaz apod. Analýzou indikátorů se zabývá tým kvality a navrhuje opatření k nápravě či prevenci.

Audity a systém vzdělávání zaměstnanců

K ověřování správných postupů a znalostí zaměstnanců směrem k pacientům a k výkonu své práce slouží pravidelné audity. Velký důraz je kladen na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu k pacientům, komunikace s pacientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření. Ošetřovatelský tým se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup k pacientům, problémy v kolektivu apod.

Průběh výběrového řízení zaměstnanců

Zaměstnance přijímáme na základě výběrového řízení, které spočívá ve standardizovaném přijímacím pohovoru s vedoucími pracovníky, příp. ředitelkou a poté v psychologických testech pro uchazeče. Po přijetí je nový zaměstnanec svěřen do rukou patrona, kolegy, který jej provází částí adaptačního období po dobu 1 měsíce.

Součástí systému kvality je také každoroční sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců.