Tým pracovníků | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Odbornou činnost v sociální službě vykonávají odborně způsobilí pracovníci, kteří si průběžně (nejméně 24h za kalendářní rok) svou kvalifikaci obnovují, upevňují a doplňují.

 

Pečovatelské služby jsou poskytovány kvalitním a motivovaným personálem, který jedná vždy v zájmu klienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou.

  • O klienty přímo pečují 2 pečovatelky. Pečovatelskou službu koordinuje sociální pracovnice, která je také vedoucím pracovníkem pečovatelské služby.
  • Každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka (pečovatelku). Klíčový pracovník vysvětlí klientovi všechny možnosti poskytovaných služeb a společně pak formulují jakým způsobem se služba bude poskytovat. Vycházíme ze skutečných potřeb a osobních cílů klienta. Klíčový pracovník je od sociální pracovnice proškolen v individuálním plánování, prochází školeními z oblasti standardů kvality, komunikace, přístup ke klientům v rámci celoživotního vzdělávání, dále se účastní supervizí s psychologem.
  • Sociální pracovnice provádí tzv. sociální šetření u klienta, který žádá o poskytnutí pečovatelské služby. Klient je od sociální pracovnice informován o všech právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze Smlouvy, a to způsobem pro něj srozumitelným. Sociální pracovnice uzavírá s klientem Smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Personál informuje rodinu o zhoršení klientova stavu a dalších důležitých změnách osobně či tel. kontaktem, pokud si klient nepřeje jinak (vždy je respektováno klientovo přání).

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných kurzů zaměřených na poskytování sociální péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu ke klientům, komunikace s klientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření apod. Tým pracovníků se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup ke klientům, problémy v kolektivu apod. Součástí systému kvality je také každoroční sledování spokojenosti zaměstnanců.