Zavedení a průběh pečovatelské služby | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Zavedení pečovatelské služby

Informace o poskytování pečovatelské služby v Lokti a okolí zájemci dostanou v ústní případně i písemné podobě na Městském úřadě v Lokti (sociální, bytový odbor), v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní ulice 556 v Lokti, u praktického lékaře v Lokti, na odboru sociálních věcí Krajského úřadu, v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, v Domově pro seniory Vila Maria v Dolním Rychnově (příp. na webových stránkách společnosti)

Jednání se zájemcem o službu

Kontaktuje-li zájemce (rodinný příslušník, opatrovník dále jen zájemce) sociální pracovnici, sociální pracovnice poskytne zájemci všechny potřebné informace o poskytování pečovatelské služby nebo jiné vhodné sociální službě.

Zájemce o službu se může na soc. pracovnici obrátit telefonicky, osobně a písemně. Zájemce si může předem domluvit se soc. pracovnicí schůzku tak, aby se mu mohla pracovnice věnovat. Schůzka může probíhat v DPS v Lokti nebo u zájemce doma a také na adrese poskytovatele v Dolním Rychnově. Při pohovoru se zájemcem, se soc. pracovnice, či pověřený pracovník snaží zjistit potřeby zájemce, zodpovědět jeho případné dotazy a jestliže je cílovou skupinou pečovatelské služby nabídne mu konkrétní služby s cenovou relací.

Sociální šetření

Sociální pracovnice při pohovoru se zájemcem zjišťuje sociální podmínky a sociální zázemí zájemce, jeho rodinnou situaci, zdravotní stav, může si se zájemcem domluvit schůzku v domácím prostředí zájemce. Soc. pracovnice zjistí případnou vhodnost podání žádosti o příspěvek na péči, nebo zjistí, zda zájemce již příspěvek na péči nepobírá. Soc. pracovnice poskytuje zájemci potřebné informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Soc. pracovnice jedná se zájemcem o realizaci služby a zjišťuje očekávání, cíle a potřeby zájemce.

Uzavření smlouvy

Zájemce uzavře s poskytovatelem písemnou smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu, principy poskytování služby, práva a povinnosti klienta a poskytovatele, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy. Ze zájemce se stává klient pečovatelské služby.

Soc. pracovnice s klientem spolu zformulují osobní cíl klienta v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby, osobní cíl soc. pracovnice zaznamená v příloze smlouvy.

Klient v příloze smlouvy označí křížkem, o jaké služby by měl zájem. V průběhu poskytované služby může klient tyto poskytované služby měnit a klíčový pracovník toto zaznamená.

Poskytování pečovatelské služby

Pracovník v sociálních službách (dále jen pečovatelka) provádí úkony pečovatelské služby v předem dohodnutém termínu s klientem.

Pečovatelky mají daný počet klientů, u kterých provádí činnosti dohodnuté ve Smlouvě.

Obědy jsou dováženy z Dolního Rychnova z Domu ošetřovatelské péče, Bergmannova 140. Obědy se převáží v termostatech v jídlonosičích klientů.

Při činnostech pomoc při zajištění chodu domácnosti je povinen klient zajistit si potřebné pomůcky a mycí prostředky. Dále při činnosti praní prádla je klient povinen zajistit si vlastní prací prostředek.

S klientem je sjednána Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby, kde je s klientem dohodnut a definován jeho osobní cíl. Součástí Smlouvy je také nabídka poskytovaných služeb. Klient si zvolí sám rozsah poskytovaných služeb.

Ukončení pečovatelské služby

Klient může Smlouvu vypovědět okamžitě bez udání důvodu. Klient může Smlouvu vypovědět ústně, předáním této informace sociální pracovnici.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

  • jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 30 dní;
  • jestliže se Klient chová k Poskytovateli způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z výše uvedených důvodu činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena.

Smlouva je ukončena automaticky, pokud je klient umístěn do sociálního pobytového zařízení.