O nás

Společnost DOP – HC s.r.o. má dominantní postavení v sokolovském regionu, se spokojenými klienty, s kvalifikovaným, motivovaným týmem pracovníků a v tomto duchu zajišťuje provázanost zdravotní a sociální péče.

Poslání společnosti

Společnost DOP – HC, Dům ošetřovatelské péče - Home care se zavazuje poskytováním kvalitní zdravotní péče a sociálních služeb, profesionálním přístupem s ohledem na práva pacienta / klienta a respektováním jeho osobnosti a víry výrazně přispět ke zlepšení kvality života občanů, ocitnuvších se ve svízelné životní situaci v důsledku chronického onemocnění, zdravotního postižení či nevyléčitelné nemoci a také v důsledku vysokého věku;

Dále podporuje integraci zdravé veřejnosti s nemocnými klienty zapojením rodiny, přátel a dobrovolníků s cílem prohloubit pocit vzájemnosti zájmem veřejnosti našeho regionu o osud každého z nás.

Naše přednosti

 • Poskytujeme profesionální, kvalitní péči na vysoké odborné úrovni.
 • Zavádíme do praxe nejen nejmodernější odborné metody a poznatky, ale též pokrokové metody řízení a organizace práce.
 • Pacient/klient od svého příchodu do zařízení cítí, že je středem zájmu a nikoliv jen pasivním konzumentem zdravotní péče nebo sociálních služeb.
 • Vytváříme prostředí, které je zaměřeno na pacienta/klienta a v němž personál aktivně naslouchá a pečuje o jeho potřeby s respektem k jeho důstojnosti a soukromí.
 • Zaměřujeme se na kontinuální zvyšování kvality, zavádění ošetřovatelských, lékařských a procesních standardů kvality a standardů kvality v sociálních službách.
 • Rozvíjíme paliativní péči o naše pacienty / klienty. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Jako první samostatná léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice jsme získali národní akreditaci kvality od Spojené akreditační komise ČR.

SAK
 • Do ošetřovatelské péče o naše pacienty a klienty jsme zavedli koncept Bazální stimulace. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.
 • Pracujeme s dalšími koncepty péče zaměřené na seniory s demencí:
  • koncept Validace dle Naomi Feil. Jedná se zejména o komunikaci, přístup a porozumění klientům/pacientům trpících demencí.
  • psychobiografický model péče dle Böhma. Cílem modelu je naučit personál porozumět klientům/pacientům, co je pro ně prioritní, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Základní cíl modelu je oživit psychiku klienta/pacienta.
 • Dbáme o celoživotní vzdělávání svých zaměstnanců a o jejich profesionální rozvoj. Cílem vzdělávání je zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.
 • Klademe důraz na spokojenost zaměstnanců, kvalitní vztahy mezi pracovníky a týmovou práci.
 • Sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost našich klientů/pacientů i našich zaměstnanců.
 • Podporujeme spolupráci s rodinou pacienta/klienta.
 • Dbáme o dodržování práv našich pacientů/klientů.

Historie DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Zakladatelka firmy, Maria Scholzová, profesí zdravotní sestra, začala provozovat domácí zdravotní péči v roce 1993. Pacienty objížděla po jejich domácnostech nejprve sama se starou škodovkou. V té době měla 3 pacienty. O rok později se již o zhruba 300 klientů staral tým šesti sester a firma se již dále rozrůstala. Během krátké doby se domácí péče rozrostla na největší službu svého druhu v kraji. Od roku 1995 navštěvuje každoročně více než 600 klientů dvanáct zdravotních sester.

Jak vzniklo lůžkové zařízení Dům ošetřovatelské péče

V regionu však stále chybělo zdravotnické zařízení, kde by dlouhodobě a chronicky nemocní, lidé po úrazech a lidé se zdravotním postižením měli zajištěnou zdravotní ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a cítili se přitom jako v prostředí s domácí atmosférou. Ve druhé polovině 90. let začala Maria Scholzová realizovat svou vizi, svůj sen a to sice léčebnu pro chronicky nemocné pacienty.

Vybudovat takové zařízení z bývalé Základní Školy v Dolním Rychnově, nebylo snadné. Úvěr od banky byl tenkrát pro podnikatelský záměr ve zdravotnictví nemyslitelný. Jednoduše nikdo nevěřil, že by léčebna mohla v budoucnu prosperovat. Maria Scholzová se obrátila s žádostí o finanční podporu na starosty okolních měst a obcí. Ti tenkrát Marii Scholzové vypomohli finanční půjčkou někteří také darem. Nakonec se podnikatelský záměr podařilo zrealizovat.

Zahájení provozu se však odehrálo za dramatických okolností. Tehdy vedl ministr zdravotnictví spor s vedením VZP. Zahájení provozu domu se stále oddalovalo a čekalo se na Smlouvu od pojišťovny, v té době si již projekt vyžádal několikamilionovou investici. Po zažehnání krize bylo lůžkové zařízení Dům ošetřovatelské péče otevřeno. Hned 1. den bylo na lůžka přijato 46 pacientů, do 5. dne byla místa obsazena. Slavnostní otevření proběhlo dne 1. 10. 1998. Dům ošetřovatelské péče má k dispozici celkem 83 lůžek.

V roce 2003 Maria Scholzová začala poskytovat pečovatelské služby pro Město Loket. V současné době zajišťují pečovatelské služby dvě pracovnice, a to jednak v Domě s pečovatelskou službou a jednak v terénu v domácnostech klientů.

Rodinný podnik

V roce 2004 firma Maria Scholzová změnila právní formu na společnost s ručením omezeným a spolumajiteli společnosti se stali také její čtyři děti. Jméno společnosti, DOP – HC s. r. o. tvoří název lůžkového zařízení Dům ošetřovatelské péče (DOP) a domácí zdravotní péče Srdíčko.

Myšlenka vybudovat sociální zařízení a zajistit zde komplexní péči pro chronicky nemocné seniory a částečně uspokojit poptávku po těchto službách, vznikla již před pár lety, ovšem tehdy právní systém nedovoloval vznik a provoz soukromých zařízení. To se změnilo teprve v roce 2006 novým průlomovým zákonem o soc. službách. Bohužel na podzim v roku 2006 zakladatelka Maria Scholzová po těžké nemoci zemřela a otevření sociálního zařízení se nedočkala. Přesto její děti myšlenku převzali za svou a projekt se jim podařilo realizovat.

Díky dotaci z EU fondů, za pomoci úvěru i vlastních zdrojů se sourozencům podařilo vybudovat sociální zařízení pro seniory (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) a nazvali jej po zakladatelce firmy Vila Maria. Společnost DOP – HC s. r. o., Dům ošetřovatelské péče – Home Care je úspěšnou konkurenceschopnou rodinnou firmou specializovanou na oblast komplexní zdravotní a sociální péče a orientovanou na provázanost zdravotní a sociální problematiky.


Současní majitelé společnosti jsou čtyři sourozenci

Magdaléna Radošová

Ředitelkou a jednatelkou společnosti DOP – HC s. r. o., se stala v roce 2006 Magdaléna Radošová, která se na řízení společnosti podílela od roku 2003. Magdaléna Scholzová vystudovala VŠCHT v Praze na Fakultě potravinářských technologií (ekonomické zaměření) a poté pokračovala v ekonomickém vzdělání na mezinárodní vysoké škole Nottingham Trent University. V roce 2010 úspěšně ukončila tříletý manažerský vysokoškolský program MBA na Pražské mezinárodní vysoké škole při VŠE Praha. V organizaci pracuje od roku 2002.

Sabina Hajná

Sabina Hajná, se vzděláním zdravotní sestry se specializací v geriatrii, se podílí na strategickém řízení společnosti. Ve společnosti pracuje od roku 1994. Nejdříve pracovala v domácí péči jako zdravotní sestra v terénu, v Domě ošetřovatelské péče pak nastoupila na pozici staniční sestry, sociální sestry a nakonec na pozici vedoucí ošetřovatelské a sociální péče. Sabina Hajná je také prokuristkou společnosti. V roce 2016 úspěšně dokončila bakalářské studium na  Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Příbrami.

Kateřina Kutheil

Kateřina Kutheil pracovala ve společnosti od roku 2007 do roku 2021. Nejdříve na pozici referenta sociálních věcí ve Vile Maria, poté jako vedoucí sociální pracovnice. Vystudovala Vysokou školu Karlovy Vary se zaměřením na sociálně-právní činnost. Poté pokračovala ve studiu magisterského programu na Vysoké škole psychosociálních studií v Praze, který v roce 2015 úspěšně dokončila. V současné době absolvuje šestiletý psychoterapeutický výcvik a profesně zakotvila mimo rodinnou společnost.

Adam Scholz

Adam Scholz pracuje ve společnosti od roku 1998. Z počátku zastával pozici vedoucího technického provozu, nyní je již několik let správcem počítačové sítě a zodpovídá za provoz informačních systémů. Je také prokuristou společnosti.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje