Léčebna pro dlouhodobě nemocné LDN

Nadstandardní péče, kterou si můžete dopřát

Potřebujete následnou zdravotní péči nebo čas na léčení dlouhodobé nemoci? Seznamte se s naším Domem ošetřovatelské péče, kde vám pomůžeme nejen se zlepšením vašeho zdravotního stavu a s návratem k soběstačnosti, ale kde se také budete cítit dobře.

Pacientům nabízíme příjemné prostředí, ve kterém se soustředíme na celkový posun kvality jejich života. O nemocné se staráme individuálně a s nadstandardní péčí 24 hodin denně, během kterých se zaměřujeme také na zlepšení jejich psychické a fyzické kondice. Tím jim efektivně pomáháme k brzkému návratu domů nebo do jimi vybraného domova pro seniory.

Podívejte se na naše prezentační video

Přehrát video

Pro koho je naše léčebna vhodná

O péči u nás mohou požádat chronicky nemocní senioři, zdravotně postižení a také pacienti po operacích nebo úrazech. Pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob poskytujeme důstojnou paliativní péči. Délka pobytu u nás vždy závisí na zdravotním stavu každého pacienta a určuje ji ošetřující lékař.

Kdo se o vás bude starat?

V Domě ošetřovatelské péče pracují zkušení lékaři se specializací II. stupně, se specializací v oboru všeobecné lékařství, nefrologie a neurologie. O pacienty pravidelně pečuje také lékař s psychiatrickou specializací II. stupně a lékařka se specializací paliativní medicíny.

Ošetřovatelské týmy tvoří vrchní sestra, staniční sestra, všeobecné sestry, ošetřovatelé, ošetřovatelky a fyzioterapeuti, kteří potřebným pacientům poskytují rehabilitaci a dohlíží nad správným prováděním rehabilitačního ošetřovatelství a polohování pacientů. Tým odborníků doplňují aktivizační pracovníci, kteří se zaměřují na aktivizaci pacientů a poskytování relaxační terapie ve snoezelenu.

Další specializovaní odborníci

O naše pacienty se stará psychoterapeutka, která poskytuje psychoterapeutickou podporu zejména pacientům v paliativní péči a jejich rodinám. Vedle toho se věnuje také dalším pacientům podle indikace lékaře. Další psychickou podporu a zajištění duchovních potřeb pacientů v paliativní péči zajišťuje náš kaplan. Ten dále pomáhá také našim pracovníkům vyrovnávat se se zátěží v péči o umírající pacienty, a to pravidelnými týmovými schůzkami a individuálními konzultacemi.

Naše pacienty pravidelně navštěvuje nutriční terapeutka. Pro pacienty s poruchami příjmu potravy, pacienty s malnutricí či pacienty se zažívacími obtížemi navrhuje dietní opatření. Za pacienty dochází pravidelně kněz, který slouží bohoslužby a mše svaté a který také dochází individuálně za pacienty na pokoje.

Partneři

Jsme v úzkém kontaktu s odděleními nemocnice Sokolov, ze které využíváme především komplementární nemocniční služby – radiologické, oční, kožní, chirurgické a další potřebná oddělení.

Za významnou považujeme naši spolupráci s epidemioložkou, která zejména stanovuje preventivní a nápravná opatření v oblasti nemocničních nozokomiálních nákaz, a s Diagnostickým centrem SangLab – certifikovanou klinickou laboratoří biochemie, hematologie, mikrobiologie a imunologie v Karlových Varech.

Multidisciplinární tým

Systém zdravotní péče v našem zařízení vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o nemocných, která se provádí formou porad multidisciplinárního týmu. Členy tohoto týmu jsou lékaři, všeobecné sestry, fyzioterapeuti, ošetřovatelský personál, aktivizační pracovníci a případně další odborníci. Každý člen multidisciplinárního týmu určí svůj postup a doporučení pro řešení a intervence v ošetřovatelském procesu na základě svých kompetencí. Jednotlivé kroky navrhovaného ošetřovatelského procesu následně nemocný odsouhlasí a akceptuje navržený postup.

K zajištění účinného a vhodného postupu pracuje multidisciplinární tým kolektivně a to v souladu s cíli, které jsou stanoveny individuálně pro každého nemocného.

Poskytované služby

Kromě lékařských a ošetřovatelských úkonů pacientům poskytujeme také rehabilitaci a aktivizační činnosti. Nevyléčitelně nemocným pacientům v posledním stadiu onemocnění zajišťujeme takovou paliativní péči, abychom jim zachovali co nejvyšší možnou míru kvality života, zmírnili bolesti a umožnili jim, aby mohli být v posledních chvílích v kruhu svých blízkých.

Rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství

Našim pacientům se denně věnuje tým fyzioterapeutů. Rehabilitace probíhá ve všední dny, rehabilitační ošetřovatelství prováděné ošetřovatelským personálem probíhá každý den včetně víkendů.

Fyzioterapeuti se zaměřují na:
 • tréninkové terapie k nácviku stability, stoje a chůze
 • posilování a protažení končetin
 • skupinové kondiční cvičení a dechová cvičení
 • zlepšení soběstačnosti, kondice a síly
Vybavení a přístroje pro rehabilitaci:
 • pohybové trenažery - motomedy, šlapadla také přímo do lůžka
 • přístroj Redcord systém na protažení a posílení svalstva
 • vertikalizační přístroj Balance Trainer
 • žebřiny
 • magnetoterapie
 • světelná terapie Biolampa
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky

Na rehabilitaci navazuje rehabilitační ošetřovatelství, které poskytují všeobecné sestry a ošetřovatelský personál. Zahrnuje nácviky chůze a soběstačnosti, protahování a rehabilitační techniky konceptu Bazální stimulace.

Bazální stimulace pomáhá rozvíjet vlastní identitu člověka, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zlepšuje pohybové schopnosti, orientaci v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organismu.

Aktivizační činnosti

Během dne se pacienti mohou zúčastnit aktivizačních činností, které se odehrávají každý všední den v klubovně, v zimní terase nebo venku v naší zahradě. Aktivizace probíhá také individuálně na pokojích klientů.

 • arteterapie (malování, modelování, šití, pletení, háčkování, výtvarné tvoření)
 • muzikoterapie (poslech hudby a společné zpívání a hraní na jednoduchých hracích nástrojích)
 • kognitivní trénink paměti (hádanky, hlavolamy, kvízy, doplňovačky, křížovky...)
 • vaření v kuchyňce (pečení koláčů, cukroví, smažení řízků, hub a vaření jídel dle přání klientů)
 • reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami, s životopisem klienta, orientujeme se na to, jaké měl klient koníčky a rituály)
 • předčítání z knih
 • pet-terapie s králíčky a morčetem
 • společné posezení v zahradě, sázení a pěstování rostlin
 • venkovní hry jako je petanque, ruské kuželky
 • cvičení na venkovních posilovacích a protahovacích strojích pro seniory

Terapie ve Snoezelenu

Snoezelen je relaxační a terapeutická multismyslová místnost, ve které jsme pro pacienty vytvořili specifické prostředí, kde mohou v bezpečné a důvěrné atmosféře relaxovat. Snoezelen pomáhá zejména pacientům s Alzheimerovou chorobou nebo s jiným typem stařecké demence. Pacienti se zde mohou za hry světel uvolnit ve speciálním vodním lůžku při poslechu příjemné hudby a zvuků přírody. Terapeutka jim během této relaxace poskytuje rehabilitační techniky z konceptu bazální stimulace za doprovodu vhodné aromaterapie.

Přenosný snoezelen u lůžka

Pro pacienty s omezenou pohyblivostí či pro pacienty v paliativní péči využíváme "mobilní" snoezelen.

Jedná se o použití metod a pomůcek, jimiž se snažíme vytvořit atmosféru „snoezelen prostředí“ u lůžka pacienta. Používáme k tomu hru světel pomocí optických vláken, muzikoterapii, aromaterapii a jako podpůrnou metodu užíváme koncept Bazální stimulace. To jest různé rehabilitační techniky směrující ke zlepšení komunikace s pacientem, odstranění napětí a nepohody. Pacient se uvolní a pociťuje nový prožitek.
Snoezelen terapie u lůžka zklidňuje, nebo probouzí zájem, vzpomínky, organizuje osobnost člověka, pomáhá odstranit úzkost a strach a nabízí bezpečné prostředí.

Paliativní péče

Pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo posledním stadiu, poskytujeme paliativní péči. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

U pacientů s paliativní péčí se zaměřujeme na:
 • poskytnutí komplexní péče zajišťující úlevu od bolesti a dalších tělesných a duševních strádání (zvracení, dušnost, krvácení, nechutenství, strach, úzkost, únava apod.)
 • zlepšení kvality života nemocného
 • psychologické a duchovní aspekty péče o nemocného a jeho blízké
 • spolupráci s rodinou
 • lidskou a důstojnou péči o umírajícího pacienta
 • zajištění soukromí pro pacienta a jeho blízké

Pro pacienty v paliativní péči máme k dispozici jednolůžkové komfortní pokoje, popř. dvoulůžkové pokoje se zajištěním soukromí zástěnami. Rodině pacienta nabízíme možnost ubytování v komfortních rodinných pokojích s vlastním sociálním zázemím a s nabídkou denních jídel z naší kuchyně.

O nemocné a jejich blízké pečují odborně vzdělaní pracovníci. Spolupracujeme s odborným lékařem se specializací na paliativní medicínu, se kterým péči o tyto pacienty konzultujeme. Dále se o pacienty starají všeobecné sestry, ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti, aktivizační pracovník, sociální pracovník, kaplan, psycholog a psychiatr. Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujících lékařů pacienta. Při rozhodování o zahájení paliativní péče musí být vždy, když je to možné, zahrnuto také přání pacienta a rodiny.

Kulturní a společenské akce

Pro klienty pořádáme kulturní akce, výlety, oslavy narozenin, hudební vystoupení, vystoupení dětí, divadlo a besedy. Každý měsíc připravujeme kulturní a společenský program.

Dále nabízíme

Pacientům nabízíme sociální poradenství – pomoc při vyřizování úředních a finančních záležitostí pacienta, vedení jeho účtu, zajištění stálých poplatků týkajících se jeho domácnosti a možnost zprostředkování opatrovnictví.

Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří pomáhají s organizací některých kulturních akcí, dochází za pacienty popovídat si, projít se nebo třeba posedět na zahradě. Dále zajišťujeme různé služby jako například návštěvu kadeřnice nebo pedikérky.


Prostředí léčebny a její vybavení

Budova zdravotnického zařízení se skládá ze čtyř nadzemních podlaží, z nichž tři slouží pro oddělené stanice se svými sesternami a jedna pro kanceláře. Léčebna disponuje 39 pokoji (1 až 3 lůžkovými) pro celkem 82 pacientů.

Vybavení pokojů

Pokoje jsou vybaveny dřevěným nábytkem a signalizačním zařízením pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Každý pacient má k dispozici polohovatelné lůžko, noční stolek a skříňku na prádlo. Na každém pokoji se také nachází plazmová televize. Jednotlivá lůžka od sebe oddělujeme závěsy tak, aby měli všichni pacienti zajištěno dostatečné soukromí. Každý si navíc může ze svého domova přinést obrázky nebo fotografie ke zútulnění svého pokoje.

Ve většině pokojů se nachází koupelna s toaletou a sprchou, některé pokoje koupelnu sdílí. Kromě toho pacientům nabízíme také dvě velké moderní koupelny s hydraulickým sprchovacím lůžkem a speciální vířivou vanou s perličkou pro relaxační koupel.

Jídelna, zimní zahrada a další

Pacienti mohou využívat prostornou jídelnu, zimní zahradu s venkovní terasou a místnost pro aktivizaci, kde se denně s pacienty odehrávají aktivizační činnosti. Prosklený prostor zimní zahrady obzvláště v zimním období nahrazuje dojem z pobytu v přírodě a je také vyhledávanou návštěvní místností.

Návštěvy našich pacientů si u nás mohou ve dvou kuchyňkách připravit malé občerstvení (káva a čaj jsou k dispozici zdarma),, případně si zde mohou uložit potraviny do lednice. Kuchyňky se nachází v přístavbě naší léčebny, kam vás ochotně zavede náš personál.

Rehabilitační tělocvična

Důležitou částí léčebny představuje rehabilitační tělocvična, která je vybavena:

 • cvičebními pomůckami,
 • polohovatelnými lehátky,
 • žebřinami a velkým zrcadlem pro sledování pohybu rehabilitačního cvičení,
 • závěsným přístrojem Redcord, na kterém pacienti posilují ochablé svaly a protahují zkrácené svaly. Přístroj také pomáhá po operacích páteře a při poúrazových stavech.

Zabezpečení pacientů

Pro ochranu pohybu dezorientovaných pacientů je vchod v Domě ošetřovatelské péče vybaven systémem Senior Basic, který automaticky hlásí personálu pohyb rizikového pacienta poblíž nebezpečného prostoru.

Tímto způsobem předcházíme situacím, kdy by takový pacient mohl opustit zdravotnické zařízení bez vědomí personálu a být ohrožen na zdraví a na životě.

Zahrada s altánem

Okrasná zahrada se zajímavou botanickou hodnotou, fontánou a posezením nabízí pacientům příjemné zpestření dne obzvláště v letních měsících. Svou přírodně-rekreační podstatou přispívá i k samotné léčbě. V zahradě se za hezkého počasí konají aktivizační činnosti, bohoslužby nebo cvičení. Pacienti zde mohou cvičit na venkovních strojích, hrát ruské kuželky nebo například petanque.

Zahradní altán se zvonem slouží k odpočinkovému posezení přímo uprostřed zahrady. Nachází se v něm pódium pro hudební či divadelní vystoupení a bohoslužby. Pro příbuzné pacientů a další jejich návštěvy se v teplých měsících zahrada stává příjemnou kulisou ke společným chvílím. Ošetřovatelé nebo aktivizační pracovnice a fyzioterapeuti doprovází pacienty v rámci rehabilitačního ošetřovatelství na zahradu na procházku.


Na čem nám záleží

Zajímá nás duševní stav a psychická pohoda pacientů

Našim pacientům připravujeme takový program, aby i přes svá onemocnění nemuseli trávit celé dny na lůžku a aby pobyt u nás nebyl jen o léčení.

Zaměřujeme se na prevenci vzniku dalších komplikací

Stav našich pacientů neustále sledujeme a konzultujeme s jejich ošetřujícím lékařem. Dále jim zajišťujeme dostatečný pohyb a rehabilitaci za pomoci fyzioterapeuta a ošetřovatelského personálu, abychom předcházeli např. proleženinám.

Vytváříme důstojné a respektující prostředí

Nabízíme co největší možné soukromí v útulných pokojích s televizí a sociálním zázemím. Pacienti mohou trávit svůj volný čas podle svého výběru, pro zájemce pořádáme různé doprovodné akce v kolektivu.

Vítáme pomoc členů rodiny a ceníme si jejich zájmu

Členům rodiny umožňujeme neomezené návštěvy jejich blízkých včetně možnosti přespání, aby se mohli zapojit do péče o své milované v rozsahu, v jakém si přejí.


Proč si vybrat pobyt právě u nás

Pacienti jsou u nás na prvním místě

Pacientům zajišťujeme nejen neustálou zdravotní péči, ale také aktivizační činnosti. Zdravotnický personál doplňujeme o další odborné pracovníky, takže pacienti mohou v případě potřeby využít například také kaplana nebo psychoterapeuta.

Neustále se vzděláváme

Kromě povinných školení a seminářů z oblasti zdravotní péče se zaměřujeme také na rozvoj přístupu sester k pacientům, citlivou komunikaci a na poskytování paliativní péče umírajícím.

Pracujeme kvalitně, odborně a efektivně

I při poskytování odborné péče se přizpůsobujeme náladě a rozpoložení našich pacientů tak, aby jejich léčba byla vždy efektivní a kvalitní, ale zároveň nenarušovala jejich zaběhnuté zvyklosti.

Nabízíme komplexní přístup

Kromě léčebny pro dlouhodobě nemocné, u nás pacienti najdou další návazné zdravotní a sociální služby. Poskytujeme domácí zdravotní péči (po celém okrese Sokolov), která je vhodná například po ukončení hospitalizace, dále domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Pacienti mohou využít také další terénní pečovatelské služby (v Lokti a Novém Sedle).

Zařídíme, co je potřeba

Vnímáme individuální potřeby našich pacientů a vždy se snažíme najít to nejlepší řešení pro jakoukoliv situaci.

Nabízíme poradenství a psychologickou podporu

I přes veškeré snahy se stav pacientů někdy zhoršuje. Pro pacienta a rodinu jsme vždy oporou, aby se dokázali i s těmi nejhoršími scénáři v rámci možností vyrovnat.


Kolik za služby zaplatím?

Zdravotní péče hradí veřejné zdravotní pojištění. U služeb, které pod zdravotní pojištění nespadají, pacienti hradí 242 Kč/den.

Zaujala vás naše léčebna?

Chcete se nás na něco zeptat? Rádi byste se k nám přišli podívat na nezávaznou prohlídku? Ať již vás zajímá cokoliv, napište nám a my vám brzy odpovíme.

Jak k vám mohu podat žádost o umístění?

Žádost můžete podat formou online formuláře, případně se na nás obraťte telefonicky pro sjednání osobní schůzky.

Co je potřeba k přijetí do léčebny?

Potřebné doklady k nástupu

 • občanský průkaz
 • kartička pojištěnce
 • poukaz „K“ (viz níže)
 • lékařské zprávy

Poukaz na vyšetření/ošetření "K"

Tiskopis “K” slouží pro pacienty, kteří chtějí do naší péče nastoupit ze svého domova a jejichž stav dle jejich ošetřujícího nebo praktického lékaře vyžaduje 24hodinovou zdravotně-ošetřovatelskou péči. Lékař na tomto základě vypisuje požadavek na hospitalizaci na specializovaném lůžkovém oddělení léčebné rehabilitace. Pacienti, kteří nastupují z nemocničního zařízení poukaz nepotřebují.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje