Pečovatelské služby

Pečovatelská služba poskytuje služby klientům v jejich domácím prostředí v Lokti, Novém Sedle a okolí. Nabízí seniorům se sníženou soběstačností pomoc v péči o vlastní osobu (hygiena, strava, apod) a jejich domácnost (úklid, nákup, zajištění léků atd).

Pečovatelské služby zajišťujeme v domácnostech klientů každý všední den od 7:00 – 15:00 v Lokti, Novém Sedle a okolí (Staré Sedlo, Nadlesí, Dvory, Údolí). Služby zajistíme po dohodě také o víkendu a ve večerních hodinách.

Podívejte se na naše prezentační video

Přehrát video

Komu je služba určena?

Společnost DOP – HC poskytuje terénní pečovatelské služby lidem se sníženou sebepéčí a soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pracovníci pečovatelské služby pomáhají klientům zajistit své životní potřeby.

V případě potřeby jsme také schopni poskytnout pečovatelskou službu rodinám s dětmi a také osobám s dočasně sníženou soběstačností.

Služba je poskytována občanům Lokte, Nového Sedla a okolí (Staré Sedlo, Nadlesí, Dvory, Údolí).

Co služba nabízí?

Klientům poskytujeme v souladu se zákonem o sociálních službách (§ 40 zákona č. 108/2006 v pozdějších zněních) následující pečovatelské služby:

Pomoc při péči o vlastní osobu

 • oblékání, svlékání
 • přesun z lůžka, křesla
 • polohování na lůžku
 • pohyb v domácnosti

Pomoc při osobní hygieně

 • koupání, sprchování
 • použití WC
 • péče o vlasy a nehty

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovážka oběda
 • pomoc při přípravě a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem
 • pomoc s praním a žehlením prádla
 • pomoc s nákupy
 • zajištění léků

Poradenství

 • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
 • základní sociální a ošetřovatelské poradenství klientovi a rodině

Zapůjčení pomůcek

 • elektricky polohovatelná postel
 • antidekubitní matrace
 • WC toaletní křeslo
 • chodítka
 • další kompenzační a rehabilitační pomůcky

Dále nabízíme následující fakultativní služby

 • Přeprava nebo doprovod klienta k lékaři (služba doprovodu je fakultativní jen v případě, že je klient sám schopen bez doprovodu tyto záležitosti si zajistit), na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby k vyřizování záležitostí.
 • Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity – např. procházky přírodou a doprovod zpět, předčítání literatury, tisku klientům.

Provázanost s domácí péčí

Pečovatelská služba je provázaná s domácí zdravotní péčí, kterou společnost DOP - HC rovněž poskytuje.


Kdo se o mě bude starat?

O klienty přímo pečují pečovatelky. Pečovatelskou službu koordinuje sociální pracovnice, která je také vedoucím pracovníkem pečovatelské služby.

Každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka (pečovatelku). Klíčový pracovník vysvětlí klientovi všechny možnosti poskytovaných služeb a společně pak formulují, jakým způsobem se služba bude poskytovat. Vycházíme ze skutečných potřeb a osobních cílů klienta.

Klíčový pracovník je od sociální pracovnice proškolen v individuálním plánování, prochází školeními v oblastech standardů kvality, komunikace, přístupu ke klientům a účastní se supervizí s psychologem.


Co mám udělat, když mám o službu zájem?

Informace o poskytování pečovatelské služby v Lokti a okolí poskytuje zájemcům o službu sociální pracovnice a vedoucí služby Bc. Sabina Hajná na tel. 739 081 181, případně také sociální odbor na Městském úřadě v Lokti.

Kontaktuje-li zájemce (rodinný příslušník, opatrovník dále jen zájemce) sociální pracovnici, poskytne mu tato všechny potřebné informace o poskytování pečovatelské služby nebo jiné vhodné sociální službě.

Sociální pracovnice provádí tzv. sociální šetření u klienta, který žádá o poskytnutí pečovatelské služby. Klient je od sociální pracovnice informován o všech právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze Smlouvy, a to způsobem pro něj srozumitelným.

Sociální pracovnice uzavírá s klientem Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, jedná se zájemcem o realizaci služby a zjišťuje očekávání, cíle a potřeby zájemce.


Kolik za službu zaplatím?

Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 
Poskytnutí oběda52 Kč
Dovážka oběda18 Kč
Praní, žehlení a drobné opravy prádla - 1 kg50 Kč
Poskytování dalších úkonů pečovatelské služby / 1 hodinu75 - 100 Kč
Poskytování fakultativních služeb / 1 hodinu100 Kč
Poskytování fakultativních služeb – odvoz vozem poskytovatele / 1 km5 Kč
 

Poslání pečovatelské služby

Firma DOP – HC s.r.o. se zavazuje umožnit svým klientům maximální kvalitu života poskytováním pečovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou a v domácím prostředí klientů.

Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu již nemůže sám starat a jsou vykonávány kvalitním a motivovaným personálem, který jedná vždy v zájmu klienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou.

Cíle pečovatelské služby

 • podporovat a zachovávat stávající soběstačnost klienta v jeho přirozeném prostředí
 • uspokojovat individuální potřeby klienta, aby mohl, co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí
 • pomoci klientům žít tak nezávisle a plně, jak jim to jejich zdravotní stav dovoluje
 • poskytovat služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • pomoci klientům zachovat si kontakt se společenským prostředím – kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
 • umožnit klientům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí
 • respektovat etické principy pečovatelské služby, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu

Principy poskytovaných služeb

Pečovatelské služby, které poskytujeme jsou stavěny na principu:

 • dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování služby bezpečné a odborné;
 • úcty a respektu k člověku;
 • podpory samostatnosti a nezávislosti;
 • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů;
 • vzájemné tolerance a důvěry;
 • schopnosti pružně reagovat na změny a nové poznatky;
 • otevřenosti poskytovaných služeb vůči klientovi – klient má možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb apod.;
 • profesionality, osobní odpovědnosti pracovníků a týmové práce.

Dokumenty ke stažení

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje