Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vila Maria v Dolním Rychnově u Sokolova poskytuje sociální pobytové služby pro klienty se sníženou soběstačností a klienty trpící demencí nebo Alzheimerovou chorobou.

Podívejte se na naše prezentační video

Přehrát video

Komu je služba určena?

Domov pro seniory

Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy, u kterých již není možné zajistit péči formou terénní služby a potřebují 24 hodinovou sociální a ošetřovatelskou péči. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již nemůže sám starat.

Celková kapacita služby je 20 lůžek.

Domov se zvláštním režimem

Služba je určena seniorům, kteří nemohou vzhledem ke svému fyzickému a duševnímu stavu zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova a kteří mají sníženou soběstačnost a zhoršenou orientaci z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Cílem je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí v situaci, kdy jsou ohroženi blouděním, nejsou schopni samostatně pobývat doma a potřebují soustavnou péči a dohled a tuto péči již nemůže v plném rozsahu zajistit rodina.

Celková kapacita služby je 29 lůžek.


Služby jsou zaměřeny na klienty, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou léčebnou péči či hospitalizaci v nemocnici.


Paliativní péče

Pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob poskytujeme v našem domově také paliativní péči. Cílem paliativní péče je zachovat klientovi co nejvyšší možnou míru kvality života, zmírnit bolest a umožnit, aby mu mohli být v posledních chvílích nablízku jeho příbuzní a přátelé, kteří mají oporu v zaměstnancích našeho zařízení.

Seniorům poskytujeme sociální služby s respektem a úctou k jedinečnosti člověka.

Cílem služeb je:

 • poskytovat komplexní sociální a ošetřovatelskou péči, která se zaměřuje na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta –potřeby biologické, psychické, sociální a duchovní
 • respektovat etické principy péče, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu
 • posilovat dobré zdraví a pohodu klientů a podporovat nebo pomáhat navracet soběstačnost
 • uspokojovat individuální potřeby klientů a poskytovat služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • poskytovat terapie a aktivizace zaměřené na zlepšení fyzické zdatnosti, psychické pohody a podporovat klienty, aby pokračovali v naplňování svých zájmů
 • pomoci našim seniorům žít tak nezávisle a plně, jak jim to jejich zdravotní stav dovoluje
 • pomoci klientům zachovat si kontakt se společenským prostředím – kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
 • umožnit klientům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí
 • rozvíjet spolupráci s dobrovolníky, kteří za klienty dochází a pořádají pro ně řadu aktivit
 • pořádat kulturní a společenské akce pro naše klienty
 • vytvářet bezpečné, klidné a přátelské prostředí, podobné domácímu

Jak vypadá prostředí a vybavení domova?

Sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem poskytujeme ve zrekonstruované budově s názvem Vila Maria. Velká čtyřpodlažní vila z 20 - 30. let 20. století má tři nadzemní podlaží a je zcela podsklepena.

Celkově je budova řešena bezbariérově a vybavena signalizačním zařízením pro komunikaci personálu s klientem.

Pokoje a sociální zářízení

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem nabízí 1–3 lůžkové pokoje, vybavené polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem, pokoje v přízemí jsou navíc vybaveny francouzskými okny s přístupem do zahrady. Jednotlivá lůžka jsou od sebe oddělena závěsy tak, aby měl klient zajištěno dostatečné soukromí.

Klienti si mohou vyzdobit pokoj vlastními obrázky či fotografiemi, mohou si přinést televizi nebo rádio, po dohodě také oblíbený kus nábytku. Koupelny a WC slouží vždy pro dva pokoje. Klientům je k dispozici centrální koupelna s koupacím lůžkem a vířivou vanou s perličkou.

Jídelna a klubovna

Klientům je k dispozici společenská místnost a jídelna, místnost pro aktivizaci – klubovna, kde se denně odehrávají různé aktivizační činnosti.

Na každém podlaží slouží k posezení a aktivizačním činnostem také společenské koutky.

Snoezelen

Relaxační, terapeutická multismyslová místnost s názvem snoezelen je umístěna v budově naší léčebny dlouhodobě nemocných, slouží ale i klientům domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vila Maria. Pro klienty je tu vytvořeno specifické prostředí, jehož účelem je relaxace v atmosféře bezpečí a důvěry. Klienti se mohou ve vodním lůžku uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel.

Snoezelen je přínosný především klientům s Alzheimerovou chorobou nebo s jiným typem stařecké demence, klientům trpícími depresemi a klientům v paliativní péči.Terapeutka ve snoezelenu klientům poskytuje rehabilitační techniky z konceptu bazální stimulace a využívá aromaterapii.

Okrasná zahrada s altánem

Okrasná zahrada se zajímavou botanickou hodnotou, fontánou a posezením je pro klienty příjemným zpestřením obzvláště v letních měsících. V zahradě se za hezkého počasí konají aktivizační činnosti a bohoslužby nebo cvičení. Klienti zde mohou cvičit na venkovních strojích, hrát ruské kuželky nebo pétanque. Pro příbuzné klientů a další jejich návštěvy se v teplých měsících zahrada stává příjemnou kulisou ke společným chvílím.

Ošetřovatelé nebo aktivizační pracovnice a fyzioterapeuti doprovází klienty v rámci rehabilitačního ošetřovatelství na zahradu na procházku. Zahradní altán se zvonem slouží k odpočinkovému posezení uprostřed zahrady. Má k dispozici pódium pro hudební či divadelní vystoupení, bohoslužby.

Kdo se o mě bude starat?

O klienty se stará profesionální tým pracovníků, který s klientem jedná s respektem, úctou, vždy v jeho zájmu a rozvíjí spolupráci s rodinou. Ve vile Maria se snažíme o vytvoření přátelské a domácí atmosféry.

Tým pracovníků sociálních pobytových služeb tvoří sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, vrchní sestra, všeobecné sestry a rehabilitační sestry. Klientům poskytují rehabilitaci a vykonávají dohled nad prováděním rehabilitačního ošetřovatelství, které s klienty realizuje ošetřovatelský personál.

Tým pracovníků doplňují aktivizační pracovníci, kteří se zaměřují na aktivizaci klientů a poskytování relaxační terapie ve snoezelenu. Pro pracovníky organizujeme vzdělávací akce, supervize, při kterých pracovníci řeší s psycholožkou stresové situace, přístup ke klientům, komunikaci v týmu apod.

Lékařští a jiní specialisté

Domov pravidelně navštěvují praktický lékař a psychiatr. O klienty, ale i zaměstnance domova se stará také psychoterapeutka. Zejména klientům v paliativní péči a jejich rodinám poskytuje psychoterapeutickou podporu, pomáhá ale i dalším klientům dle indikace lékaře. Naše klienty pravidelně navštěvuje i nutriční terapeutka.

Pro klienty s poruchami příjmu potravy, klienty s malnutricí, či klienty se zažívacími obtížemi navrhuje dietní opatření. O duchovní potřeby a psychickou podporu klientů v paliativní péči se stará náš kaplan. Pomáhá také pracovníkům vyrovnávat se se zátěží v péči o umírající klienty, a to pravidelnými týmovými schůzkami a poskytnutím konzultací.

Kolik za pobyt zaplatím?

V našem zařízení klient hradí 250,- Kč / den za ubytování a 205,- Kč / den za stravu.

Ceny jsou stanoveny dle vyhlášky č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Výše příjmu od klientů za poskytnuté služby je však na pokrytí celkových nákladů nepostačující a proto je zbývající část hrazena z dotací MPSV ČR a dotací z rozpočtů Měst, Obcí a financí od sponzorů. Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Jak vypadá den v domově?

Návštěvy

Návštěvní doba je u nás neomezená, klienty můžete navštívit kdykoliv během celého dne. Prosíme, o Vašem příchodu vždy informujte personál na sesterně.

Na návštěvu do našeho zařízení je možné přijít i s vaším domácím mazlíčkem. Informujte se prosím předem na sesterně nebo u sociální pracovnice.


Nabízíme také komfortní pokoj pro rodinu ve vedlejší budově Domu ošetřovatelské péče, pro případ, že by rodinní příslušníci chtěli zůstat přes noc.


Orientační plán denních činností na VILA MARIA

07:00 - 09:00Ranní hygiena, nácvik kontinence, převlečení klientů do domácího oblečení
09:00 - 10:00Snídaně, podávání ranní medikace
10:00 - 11:45Nácvik kontinence, sesterská vizita, skupinové kondiční a dechové cvičení, individuální rehabilitace, individuální a skupinová aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě, volnočasové aktivity
12:00 - 13:00Oběd a podávání medikace
13:00 - 15:00Polední klid, nácvik kontinence, aktivizační činnost, rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství
15:30 - 16:00Odpolední svačina, nácvik kontinence
16:00 - 18:00Rehabilitační ošetřovatelství, aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě, volnočasové aktivity
18:00 - 19:00Večeře, podávání večerní medikace
19:00 - 22:00Večerní hygiena, nácvik kontinence, uložení klientů ke spánku
22:00 - 06:00Podávání noční medikace, druhá večeře pro diabetiky, v noci je prováděna pravidelná kontrola klientů, doprovod na WC, polohování, hydratace klientů

Snažíme se denní režim přizpůsobit potřebám konkrétního klienta a jeho zvyklostem tak, aby byl v souladu s individuálním plánem klienta.

Při poskytování sociálních služeb se zaměřujeme na to, aby klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (dále jen Domov) mohli žít hodnotný život, aby realizovali své cíle a podíleli se rozhodujícím způsobem na podobě sociální služby.

Součástí poskytované péče je:

Aktivizační činnosti

Během dne se klienti mohou zúčastnit aktivizačních činností, které se odehrávají každý všední den v klubovně, ve společenských koutcích nebo venku v naší zahradě. Aktivizace probíhá také individuálně na pokojích klientů.

 • arteterapie (malování, modelování, šití, pletení, háčkování, výtvarné tvoření)
 • muzikoterapie (poslech hudby a společné zpívání a hraní na jednoduchých hracích nástrojích)
 • kognitivní trénink paměti (hádanky, hlavolamy, kvízy, doplňovačky, křížovky...)
 • vaření v kuchyňce (pečení koláčů, cukroví, smažení řízků, hub a vaření jídel dle přání klientů)
 • reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami, s životopisem klienta, orientujeme se na to, jaké měl klient koníčky a rituály)
 • předčítání z knih
 • pet-terapie s králíčky a morčetem
 • společné posezení v zahradě, sázení a pěstování rostlin
 • venkovní hry jako je petanque, ruské kuželky
 • cvičení na venkovních posilovacích a protahovacích strojích pro seniory

Rehabilitace

Klientům poskytujeme rehabilitační ošetřovatelství a rehabilitaci na rotopedech a jiných pomůckách. Klienti mohou využít i masáž na profesionálním rehabilitačním křesle.

Rehabilitační sestry se zaměřují na:
 • tréninkové terapie k nácviku stability, stoje a chůze
 • posilování a protažení končetin
 • skupinové kondiční cvičení a dechová cvičení
 • zlepšení soběstačnosti, kondice a síly

Bazální stimulace

Ošetřovatelská péče a rehabilitační péče jsou poskytovány dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval.

Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.

Kněz

Klienty navštěvuje také kněz, který poskytuje věřícím a nejen jim duchovní oporu.

Pomáhá klientům v paliativní péči a jejich rodinám. Slouží pravidelně bohoslužby a mše svaté, za hezkého počasí se bohoslužby odehrávají v altánu se zvonem.

Kulturní akce a výlety

Pro klienty pořádáme kulturní akce, zajímavé přednášky, výlety, oslavy narozenin klientů, návštěvy divadla, koncertů apod.

Aktivizační pracovnice jezdí s klienty také na nákupy nebo do cukrárny či restaurace. Klientům, kteří jsou schopni cestu mimo domov zvládnout sami, umožňujeme a podporujeme je, aby využívali kontaktu se společenským prostředím (nákupy, procházky mimo domov, návštěvy restauračních zařízení, knihovny, kostela, koncertu, podle jejich zvyklostí).

Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří u nás pravidelně vystupují (hudebníci, zpěváci, ochotníci, děti ze škol a mateřských škol, atd.) nebo předčítají (pravidelně k nám dochází knihovnice ze sokolovské knihovny) přednášejí či se jinak věnují klientům.

Stravování

Klienti mají kromě 3 hlavních jídel denně k dispozici svačiny, samozřejmostí je dostatečný pitný režim a druhá večeře pro diabetiky. U klientů je brán zřetel na dietní omezení.

Dále mají klienti možnost objednat si u aktivizační pracovnice zakoupení drobných pochutin, nápojů, novin apod. nebo mohou jet s aktivizační pracovnicí na nákup, pokud nezvládnou cestu bez doprovodu.

Jak mohu podat žádost o umístění?

Pro podání žádosti do Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem kontaktujte sociální pracovnici Bc. Renatu Čočkovou.

Co se děje po přijetí do domova?

Klient je od sociální pracovnice informován o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplývají ze Smlouvy, a to způsobem pro něj srozumitelným. Sociální pracovnice provede u klienta sociální šetření.

Vlastní vůle klienta je dále uplatňována na základě stanovení osobního cíle klientem a následně vytvoření individuálního plánu s klientem, který se v průběhu služby může měnit, doplňovat, či opravovat dle přání klienta.

Klíčový pracovník

Každý klient má přiděleného svého osobního klíčového pracovníka. Klíčový pracovník se zajímá o osobní přání klienta, jeho cíle a potřeby a pomáhá klientovi v jejich uskutečňování.

Spolu s klientem vytváří individuální plán sociální služby a pravidelně s klientem hodnotí, jak se naplňování osobních cílů daří.

Písemná smlouva

Po nástupu do Domova bude s klientem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Adaptační proces

Po přijetí klienta do domova začíná tzv. adaptační proces. Klíčový pracovník s klientem a rodinou vyplní formulář životopis klienta, který slouží jako podklad k poskytování bazální stimulace, aktivizačním činnostem s klientem a k celkovému porozumění potřeb a přání klienta.

Při poskytování sociálních služeb vycházíme vždy ze skutečných potřeb a osobních cílů konkrétního klienta.

Ochrana práv našich klientů

Velký důraz klademe na oblast ochrany práv našich klientů. Klienti, příp. jejich blízcí jsou se standardy kvality v sociálních službách seznámeni a mohou do nich kdykoliv během svého pobytu nahlédnout.

Klient má právo podat stížnost na poskytované služby. Stížnosti jsou pro vedení společnosti zejména důležitým poselstvím a zdrojem informací o nespokojenosti se službami a způsobu, jak lépe potřeby klientů uspokojit.

Sledování kvality a audity

Důležitou součástí systému kvality je měřitelnost kvality péče, resp. sledování indikátorů kvality jako jsou počty pádů, dekubitů, mimořádných událostí, stížností, nozokomiálních nákaz apod. Analýzou indikátorů se zabývá tým kvality a navrhuje opatření k nápravě či prevenci.

K ověřování správných ošetřovatelských postupů a znalostí zaměstnanců směrem ke klientům a k výkonu práce slouží pravidelné audity, které provádí vyškolení vedoucí pracovníci.

Průzkum spokojenosti klientů

Součástí systému kvality je průzkum spokojenosti klientů se službami, který je každoročně vyhodnocován.

Výsledky slouží vedení společnosti jako důležitá informace o kvalitě poskytovaných služeb a jsou využity pro jejich zlepšení.


Dokumenty ke stažení

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje