Domácí zdravotní péče
Home Care

Domácí zdravotní a hospicová péče Home Care poskytuje zdravotní odbornou péči terénních zdravotních sester v domácím prostředí pacientů.

Podívejte se na naše prezentační video

Přehrát video

Komu je služba určena?

Pacienty služby domácí zdravotní péče jsou lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech, u kterých není nutný pobyt v nemocničním zařízení a mohou být ve svém domácím prostředí. Pacientům v konečném stadiu onemocnění poskytujeme domácí hospicovou péči.

Domácí péči poskytujeme na území bývalého okresu Sokolov, vyjma Kraslicka tzn. ve městech: Sokolov, Loket, Chodov, Horní Slavkov, Habartov, Kynšperk a v přilehlých obcích. Ročně se v domácí péči staráme o více než 700 pacientů na sokolovsku.

Co služba nabízí

Cíl a rozsah péče

Cílem domácí zdravotní péče je kvalitní humánní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Služby poskytujeme v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče. Zdravotní péče je indikována žádostí praktickým nebo ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace. Lékař určí její rozsah i četnost. Pokud má tedy pacient zájem o naše služby, potřebuje doporučení od svého ošetřujícího lékaře.

Domácí hospicová péče je odborná pomoc určena pro pacienty v závěrečném stádiu nevyléčitelného onemocnění a pro jeho blízké, kteří o něj pečují v domácím prostředí. Může být stanovena až na 6 hodin přítomnosti sestry denně. Návštěvy sester mohou být u pacienta několikrát denně. Nabízíme také péči psychologa a duchovního.


Domácí zdravotní péče může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně. Návštěvy jsou pak členěné do 4 typů dle času stráveného u pacienta – 60 minut, 45 minut, 30 minut a 15 minut.


Služba domácí zdravotní péče zahrnuje zejména

  • Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu
  • Péče o katetry, kolostomie
  • Péče o dialyzované pacienty
  • Převazy, odběry biologického materiálu
  • Rehabilitační ošetřovatelství
  • Ošetření dekubitů a jejich prevence
  • Aplikace všech forem léčiv, včetně infuzní terapie
  • Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění

Paliativní péče v domácím prostředí

Cílem paliativní péče je zachovat pacientovi trpícímu nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu co nejvyšší možnou míru kvality života, zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat jeho důstojnost a poskytnout podporu rodině a blízkým. Samotnou zdravotní péči zajištují zdravotní sestry. Pomáhají nemocnému zvládat bolest a další průvodní jevy nevyléčitelné nemoci.

Sestry úzce spolupracují s ošetřujícím lékařem, konzultují s ním změny zdravotního stavu. Plní stanovený léčebný postup. Do paliativní péče, v případě zájmu pacienta a rodiny, zapojujeme také psychologa a duchovního. Tým odborníků nabízí oporu a radu příbuzným umírajícího a pomáhá zvládat jejich zármutek.

Rehabilitační ošetřovatelství

Rehabilitační ošetřovatelství, které poskytují zdravotní sestry, je vhodné pro pacienty po úrazech, operacích, mozkových příhodách nebo pro pacienty s bolestmi pohybového aparátu. Zahrnuje protahování, nácviky chůze a soběstačnosti a rehabilitační techniky konceptu Bazální stimulace.

Bazální stimulace pomáhá rozvíjet vlastní identitu člověka, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zlepšuje pohybové schopnosti, orientaci v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu.

Zajištění zdravotních a kompenzačních pomůcek, postelí a přístrojů

Našim pacientům zajišťujeme zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek jako jsou polohovací lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, hole, WC židle, oxygenátor, různé polohovací pomůcky apod.


Kdo se o mě bude starat?

Tým domácí zdravotní a hospicové péče tvoří kvalifikované registrované zdravotní sestry s dlouholetou praxí. V domácí hospicové péči dále spolupracují sociální pracovník, psycholog a duchovní. Zdravotní sestry úzce spolupracují s ošetřujícím lékařem pacienta a v případě potřeby je zdravotní stav pacienta konzultován také s odborným lékařem. Tým pracovníků jedná vždy v zájmu pacienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Realizace ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o pacientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu všeobecných sester a vrchní sestry, případně dalších odborníků (psycholog, duchovní, sociální pracovník, ošetřující lékař).

Vrchní sestra ve spolupráci s týmem vytváří ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se sestry při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují pacientům ošetřovatelskou péči. Tým sester má možnost scházet se s psycholožkou a pod supervizí řešit zátěžové situace na pracovišti, přístup k pacientům, problémy v kolektivu, komunikace s rodinou apod.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu k pacientům, komunikace s pacientem a jeho blízkými. Zajišťujeme také školení a stáže zaměřené na poskytování hospicové péče a doprovázení umírajících.

Kolik za službu zaplatím?

Zdravotní domácí péče je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Co mám udělat, když mám o službu zájem?

Zdravotní péče je indikována žádostí praktickým nebo ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace. Lékař určí její rozsah i četnost. Pokud má tedy klient zájem o naše služby, potřebuje doporučení od svého ošetřujícího lékaře.

Služby poskytujeme v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče.


Dokumenty ke stažení

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?